Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacybeleid Herwers Groep

De Herwers Groep heeft transparantie opgenomen als één van de hoekstenen van haar missie. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid bieden we klanten en andere stakeholders heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Herwers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens slechts verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij zullen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Herwers Groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Herwers Groep
Bezoekadres:
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD

Wally Wegman, functionaris gegevensbescherming

E-mail: AVG@herwers.nl

Tel. nr.: 0575-462244

De volgende bedrijven maken deel uit van de Herwers Groep:

Auto Herwers Apeldoorn B.V.

 

Laan van de Dierenriem 29

7324 AB Apeldoorn

Tel.: 055-3696212

KvK: 08051827

Auto Herwers Arnhem B.V.

 

Hazenkamp 15

6836 BA Arnhem

Tel.: 026-3628080

KvK: 66467446

Auto Herwers Deventer B.V.

 

Solingenstraat 3

7421 ZN Deventer

Tel.: 0570-519360

KvK: 58984321

Auto Herwers Doetinchem B.V.

 

Plakhorstweg 14

7008 AT Doetinchem

Tel.: 0314-333055

KvK: 66467527

Herwers Doetinchem

 

Edisonstraat 79

7006 RB Doetinchem

Tel.: 0314-327202

KvK: 09127212

Herwers Hengelo

 

Kruisbergseweg 8

7255 AE Hengelo (Gld)

Tel.: 0575-462244

KvK: 08054197

Herwers Neede

 

Haaksbergseweg 102

7161 BM Neede

Tel.: 0545-280000

KvK: 09121929

Herwers Zevenaar

 

Kelvinstraat 2

6902 PW Zevenaar

Tel.: 0316-523523

KvK: 09113913

Herwers Groep B.V.

 

Kruisbergseweg 8

7255 AE Hengelo (Gld)

Tel.: 0575-462244

KvK: 62098845

Exploitatiemaatschappij Jos Herwers B.V.

 

Kruisbergseweg 8

7255 AE Hengelo (Gld)

Tel.: 0575-462244

KvK: 08034866

Herwers Tiel

 

Stephensonstraat 21

4404 JA Tiel

Tel.: 0344-630500

 KvK: 09121448

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG verwerken wij uw gegevens slechts wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat. Deze rechtsgronden zijn:

 • U geeft toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten
 • Op Herwers rust een wettelijke plicht gegevens te verwerken
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtsvaardigde belangen van Herwers

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Herwers verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het:

 • Aangaan van verkoop- en service-overeenkomsten en de uitvoering daarvan
 • Uitbrengen van een offerte
 • Versturen van nieuwsbrieven en commerciële acties
 • Uitvoeren van terugroepacties
 • Uitgeven van auto’s voor proefritten, vervangend vervoer en verhuur
 • Ontvangen en verwerken van sollicitaties
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het voeren van de loonadministratie
 • Het beantwoorden van vragen, verzoeken, klachten en overige contactverzoeken van betrokkene gericht aan Herwers
 • Voeren van administratie alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en - plaats
 • Kopie van (gedeeltelijk afgeschermd) rijbewijs (klanten)
 • Kopie van identiteitsbewijs (medewerkers)
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • Bankgegevens
 • Gegevens met betrekking tot voertuig(en)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Herwers is merkdealer voor de merken Dacia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan en Renault. Voor het kunnen plaatsen van bestellingen (bijvoorbeeld nieuwe auto’s en onderdelen), het kunnen effectueren van terugroepacties en uitvoeren van klantentevredenheidsmetingen, deelt Herwers persoonsgegevens met de importeurs van deze merken in Nederland. Voor schadeherstel werken wij samen met Autoschade Roelofs te Zelhem (KvK: 09058703). Hiernaast werken wij samen met een bedrijf voor het afsluiten van leaseovereenkomsten, namelijk Herwers Lease B.V. (KvK: 62996967).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Herwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Ten aanzien van klanten: gedurende de looptijd van de overeenkomst en de termijn waarin de klant Herwers toestemming heeft gegeven zijn contactgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden
 • Ten aanzien van medewerkers: gedurende het dienstverband in de personeelsadministratie en de financiële administratie. Na het einde van het dienstverband slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatiebeleid ten aanzien van medewerkers voor toegang tot systemen en administratie die persoonsgegevens ontsluiten
 • Beveiliging van pc’s, netwerkschijven en software ter voorkoming van datalekken, hacks, verlies of corruptie van persoonsgegevens
 • Actief instrueren van personeel over de omgang met persoonsgegevens
 • Werkwijzen omtrent het melden van datalekken

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij berichten u onverwijld maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek welke gevolg wij aan uw verzoek hebben gegeven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.

(versie 11072018)