Privacy policy

De Herwers Groep heeft transparantie opgenomen als één van de hoekstenen van haar missie. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid bieden we klanten en andere stakeholders heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Herwers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens slechts verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij zullen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens zonder uw toestemming worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Herwers Groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Herwers Groep
Bezoekadres:
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD

Wally Wegman, functionaris gegevensbescherming
E-mail: w.wegman@herwers.nl
Tel. nr.: 0575-462244

De volgende bedrijven maken deel uit van de Herwers Groep:

Auto Herwers Apeldoorn B.V.
Laan van de Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel.: 055-3696212
KvK: 08051827

Auto Herwers Arnhem B.V.
Hazenkamp 15
6836 BA Arnhem
Tel.: 026-3628080
KvK: 66467446

Auto Herwers Deventer B.V.
Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel.: 0570-519360
KvK: 58984321

Auto Herwers Doetinchem B.V.
Plakhorstweg 14
7008 AT Doetinchem
Tel.: 0314-333055
KvK: 66467527

Auto Herwers Zutphen B.V.
Gelderhorst 2
7207 BH Zutphen
Tel.: 0575-526590
KvK: 08127500

Herwers Doetinchem
Edisonstraat 79
7006 RB Doetinchem
Tel.: 0314-327202
KvK: 09127212

Herwers Hengelo
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo (Gld)
Tel.: 0575-462244
KvK: 08054197

Herwers Neede
Haaksbergseweg 102
7161 BM Neede
Tel.: 0545-280000
KvK: 09121929

Herwers Zevenaar
Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel.: 0316-523523
KvK: 09113913

Herwers Groep B.V.
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo (Gld)
Tel.: 0575-462244
KvK: 62098845

Exploitatiemaatschappij Jos Herwers B.V.
Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo (Gld)
Tel.: 0575-462244
KvK: 08034866

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Herwers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten en het uitvoeren daarvan;
 • het uitbrengen van een offerte;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • het uitgeven van auto’s voor proefritten, vervangend vervoer en verhuur;
 • het beantwoorden van vragen, verzoeken, klachten en overige contactverzoeken van betrokkene gericht Herwers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en – plaats
 • Kopie van rijbewijs (klanten)
 • Kopie van identiteitsbewijs (medewerkers)
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • Bankgegevens
 • Gegevens met betrekking tot voertuig(en) op naam van de klant

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor schadeherstel, namelijk Autoschade Roelofs te Zelhem (KvK: 09058703). Hiernaast hebben wij een bedrijf voor het afsluiten van leaseovereenkomsten, namelijk Herwers Lease B.V. (KvK: 62996967).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Herwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Ten aanzien van klanten: gedurende de looptijd van de overeenkomst en de termijn waarin de klant Herwers toestemming heeft gegeven zijn contactgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Ten aanzien van medewerkers: gedurende het dienstverband in de personeelsadministratie en de financiële administratie. Na het einde van het dienstverband slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatiebeleid ten aanzien van medewerkers voor toegang tot systemen en administratie die persoonsgegevens ontsluiten;
 • Beveiliging van pc’s, netwerkschijven en software ter voorkoming van datalekken, hacks, verlies of corruptie van persoonsgegevens;
 • Actief instrueren van personeel over de omgang met persoonsgegevens;
 • Werkwijzen omtrent het melden van datalekken.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij berichten u onverwijld maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek welke gevolg wij aan uw verzoek hebben gegeven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.